CONTROALE ANAF PENTRU CASELE DE MARCAT ELECTRONICE

Atentie! Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999.
Potrivit Ordinului Nr. 435/2021 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conectarea la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;
c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii urmatoarei declaraţii:
Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., domiciliat(ă) în ……………………….., str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul …………………., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport, seria ….. nr. ………….., eliberat(ă) de ……………… la data de ……………., având CNP/NIF ………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului ………………., având CIF/CNP/NIF ……………………., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele: Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ………………………………….. este instalat/utilizat la adresa din localitatea ………………………………., str. …………………………. nr. …….., bl. ……, sc. ….., ap. ……, judeţul/sectorul ………………….. .
Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de reţelele de comunicaţii electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcţiona în modul de lucru offline.
Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Data                                                                                                             Semnătura

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REAL ESTATE ȘI INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ

Vă sprijinim în procesul financiar – contabil și de consultanță în achiziționarea sau închirierea proprietăților sau terenurilor agricole în România.
 
Cere oferta 
Primește oferta